Rozhovor s novou španělskou posilou Vicky Sancho Conde

25. 4. 2021 | Redakce

Rozhovor s novou španělskou posilou Vicky Sancho Conde

Cestovatelka po fotbalové Evropě zavítala i k nám do České republiky, kde si vybrala pro další fotbalové působení naší pražskou Duklu. Co říká na měsíc strávený v Praze?

Kde jsi se dozvěděla o Dukle?

Když jsem věděla, že se stěhuji do Prahy, požádala jsem o radu někoho, koho jsem znala a kdo žil v Praze, a ona mi doporučila, abych se připojila k Dukle. Trénovala jsem její dceru před 4 lety, takže jsem věděla, že jí mohu věřit, že mi pomůže najít dobrý fotbalový tým, tak jsem se řídila její radou a přidala se k Dukle!

Hrala jsi fotbal v několika evropských zemích. Na jaké země a kluby ráda vzpomínáš?

Myslím, že všechny mají něco zvláštního. Španělsko je můj domov a viděla jsem, jak liga roste v popularitě a na úrovni. S Rayem Vallecanem mám zvláštní vzpomínky, protože to byla moje oblíbená léta ve Španělsku. Také, když jsem hrála v USA na Southern Connecticut State University, bylo to velmi náročné v mnoha jiných ohledech jako je kondiční stránka nebo jazyková bariéra, ale tato výzva se mi opravdu líbila. Líbil se mi také trénink s příjemným týmem v Německu, TSV Schottem, ale liga byla kvůli covidu zastavena. Strávila jsem pěkný čas ve Velké Británii a Belgii, ale úroveň byla nižší, protože to byly univerzitní týmy. Všechny tyto zkušenosti mi předaly něco cenného.

Líbí se ti Praha? Byla jsti někde v centru města?

Moc se mi Praha líbí, je to velmi velké město a má co nabídnout. Miluji mix mezi historickými budovami a všemi parky. Ráda chodím po ulicích v centru a sedím si u řeky, abych si užívala výhled.

Co se ti líbí v pražské Dukle? Mluvíš s týmem anglicky nebo česky?

Líbí se mi, že úroveň tréninku je velmi vysoká, takže každý den je novou výzvou a příležitostí ke zlepšování, a je to pro mě velmi příjemná zkušenost. Mojí největší bariérou je však jazyk, protože nemluvím česky, takže neumím správně komunikovat se svými spoluhráčkami a komunikace je pro mě vším. To byla nejtěžší věc, ale s trochou pomoci trenérů a spoluhráček jsem se naučila několik užitečných slov v češtině, která se dají používat na hřišti, a komunikuji anglicky, kdykoli je to možné.

Jsi v našem týmu 3 týdny. Jak se Ti líbí fotbal nebo liga v České republice?

Skutečně si užívám zážitek z hraní za Duklu na nejvyšší úrovni v České republice. Měla jsem příležitost hrát proti špičkovému týmu v zemi, takže mohu říci, že úroveň je velmi vysoká. Jedinou negativní věcí je, že stejně jako v mnoha jiných zemích musí ženy hrající v první lize stále pracovat a studovat, protože ženský fotbal není profesionální. Doufám, že se to v budoucnosti změní a ženský fotbal v České republice stále poroste, dokud hráčky nebudou moci trénovat a hrát za své kluby na plný úvazek.

---------------

Where did you hear about Dukla?

When I knew I was moving to Prague I asked for advise to someone I knew who lived in Prague, and she recommended me to join Dukla. I coached her daughter 4 years ago so I knew I could trust her to help me find a good football team, so I followed her advise and joined Dukla!

You played football in several countries in Europe. What countries and clubs do you like to remember?

I think that all of them have something special. Spain is my home and I have seen how the league has been growing in popularity and level. I have special memories with Rayo Vallecano because those were my favorite years in Spain. Also, when I played in the US for Southern Connecticut State University it was very challenging in many other ways, like the physicality or the language barrier, but I really liked that challenge. I was also enjoying training with a nice team in Germany, TSV Schott, but the league was stopped due to covid. And I had a good time playing in the UK and Belgium as well, but the level was lower because they were the university teams. All these experiences added something valuable.

Do you like Prague? Were you somewhere in the city center?

I really like Prague, it is a very large city and has a lot to offer. I love the mix between the historical buildings and all the parks. I like walking around the streets in the center and sitting by the river to enjoy the view.

What do you like in Dukla Praha? Do you speak English or Czech with the team?

I like that the level of training is very high so everyday is a new challenge and an opportunity to improve, and it has been a very welcoming experience for me. However, my biggest barrier is the language, because I do not speak Czech, so I cannot communicate properly with my teammates, and to me communication is everything. This has been the most difficult thing but with some help from the coaches and teammates I have been learning some useful words in Czech to use in the field and I communicate in English whenever it is possible.

You are in our team 3 weeks. How do you like football or league in Czech rep.?

I am really enjoying the experience of playing for Dukla at the highest level in the Czech Republic. I have had the opportunity to play against the top team in the country, so I can say that the level is very high. The only negative thing is that, as it happens in many other countries, women playing in the first division still have to work and study because women´s football is not professional. I hope that this changes in the future and women´s football keeps growing in the Czech Republic until women can train and play for their clubs full time.

 

Fotogalerie


Partneři klubu