PORTRÉTY Z JULISKYFilip Hašek
    FANSHOP

Výzva k podání cenové nabídky ve smyslu ustanovení §12 (odst. 3.) zákona č. 137

10. 9. 2015 | Redakce

Výzva k podání cenové nabídky ve smyslu ustanovení  §12 (odst. 3.) zákona č. 137

Předmět zakázky:
Zkvalitnění, opravy a provoz sportoviště – fotbalový areál FK Dukla Praha, Ruzyně, Ztracená 737, Praha 6

Předpokládaná cena  240.000,- Kč bez DPH

V cenové nabídce bude zahrnuto i zaškolení personálu provádějící údržbu sportoviště 

Předpokládaný termín realizace : říjen - listopad 2015


Nabídka musí obsahovat:
  • Cenu bez DPH
  • DPH
  • Celkovou cenu včetně DPH
Každý uchazeč vyplní rozpočet, který je součástí výzvy, jako příloha č. 1 a přiloží jej do své nabídky. Rozpočet bude uchazeč vyplňovat ručně psaným písmem.


Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny díla

Nabídková cena bude konečná a bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci zakázky v místě plnění v cenové úrovni k datu předání hotového předmětu plnění zakázky. Nabídková cena bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Při nedodržení uvedeného způsobu zpracování cenové nabídky může být nabídka vyřazena a uchazeč z veřejné zakázky vyloučen.

Výši nabídkové ceny nelze překročit


Doručování nabídek:

Písemné nabídky se doručují do místa pro podávání nabídek v uzavřených obálkách označených názvem zakázky „Rekonstrukce sportoviště – Praha - Ruzyně “ a adresou uchazeče v záhlaví obálky poštou nebo osobně. Obálka bude dále označena  „Zakázka – neotvírat“.


Termín podání nabídky:

Do 23.9.2015 do 13.00 hodin na adresu : Fotbalový klub Dukla Praha, Na Julisce 28/2, 160 00 Praha 6. Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele dne 23.9.2015 ve 13.30 hodin.


Struktura nabídky:

Uchazeč ve své nabídce předloží  následující doklady:
  • Identifikační údaje uchazeče
  • Cenovou nabídku (příloha č. 1)
  • Výpis OR a ŽR
  • Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel si vyhrazuje právo výběru realizátora dle výsledků cenových nabídek. Dále si zadavatel vyhrazuje právo zrušení zakázky bez uvedení důvodu.

Výsledek řízení bude uchazečům sdělen písemně.


V Praze  dne 8.9.2015                                                                         Jiří Blažek
                                                                                                              Předseda FK

 

Fotogalerie


Partneři klubu